<- Späť na blog

Má konateľ povinnosť uzatvoriť zmluvu s vlastnou spoločnosťou?

23. novembra 2016

Konateľ s.r.o. predstavuje štatutárny orgán spoločnosti, ktorý sa zaoberá obchodných vedením a je oprávnený konať v mene spoločnosti. Konateľ tiež vykonáva ekonomické a iné aktivity v súlade s činnosťou spoločnosti. Konateľ musí so spoločnosťou uzatvoriť Zmluvu o výkone funkcie konateľa alebo Mandátnu zmluvu.

office, business, education, technology and internet concept - smiling businessman or student with laptop computer and coffee at office

Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a schvaľuje ju valné zhromaždenie spoločnosti alebo všetci spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene. Táto zmluva môže byť uzatvorená aj bez nároku na odmenu. V prípade nároku na odplatu sa odmena musí dohodnúť v písomnej zmluve.

Druhým typom zmluvy je Mandátna zmluva. Tá sa uzatvára v prípade, ak nie je uzatvorená Zmluva o výkone funkcie, musí byť však odplatná.

Konateľ môže byť tiež so spoločnosťou v pracovnom pomere ako zamestnanec v danej spoločnosti. V prípade, že konateľ nebude vykonávať len obchodné vedenie spoločnosti ale aj inú pracovnú činnosť (napr. stolárske práce v stolárskej dielni, opravy automobilov v autoservise a pod.), tak v takom prípade sa musí uzatvoriť pracovná zmluva, ktorá sa riadi ustanoveniami Zákonníka práce. Táto zmluva sa uzatvára v písomnej forme a musí v nej byť dohodnutá mzda. V opačnom prípade sa jedná o nelegálnu prácu.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností neváhajte kontaktovať svojho účtovníka. :-)

Želáme príjemný zvyšok dňa.